Att förneka folkmord i EU2007-04-18

Ska det verkligen vara förbjudet att förneka folkmord i EU? En sådan princip är lika konstig som Turkiets ökända artikel 301.

Imorgon ska EU:s justitieministrar träfffas i Luxemburg och en lång rad känsliga och intressanta frågor står på dagordningen.

Bl a ett rambeslut som innehåller förslag på en EU-gemensam minimistandard för lagstiftning mot rasistiska och främlingsfientliga brott.

Sverige anser att förslaget i huvudsak innebär en rimlig balans mellan behovet av kriminalisering och hänsyn till yttrandefriheten.

"Utformningen strider inte mot Sveriges önskemål när det gäller hänsyn till konstitutionella regler på tryck- och yttrandefrihetens områden" står det i departementspromemorian inför rådsmötet.

Men.

Förslaget innebär i princip förbud för:

" offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i artiklarna 6, 7 och 8 i Internationella brottmålsdomstolens stadga, vilket riktar sig mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp utpekad med åberopande av ras, hudfärg, trosåskådning, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung samt kan sägas innefatta uppmaning till våld eller hat mot en sådan grupp av personer eller medlem av en sådan grupp".

Det är en lång lista.

Sverige anser att allt detta kan rymmas inom begreppet "hets mot folkgrupp" (16 kap. 8 § brottsbalken) och att det föreslagna rambeslutet därför inte kommer att påverka svensk lag eller grundlag.

Det är - förhoppningsvis - riktigt. Men är det verkligen bra att EU klubbar en förbudsprincip som gränsar till yttrandefrihet och rätten att fritt uttrycka sin åsikt?

EU och Sverige måste ta den allt mer utbredda främlingsfientligheten på allvar. Men det sker bäst genom öppen debatt, inte med åsiktsförbud.

En europeisk förbudsprincip är lika dum och kontraproduktiv som Turkiets ökända paragraf 301 - även om alla försäkrar att ingen i EU ska kunna ställas inför rätta enbart på grund av att man skriver kritiska artiklar.

Yttrandefriheten är en känslig - och viktig - sak.