Integrationen som fortsätter2009-03-16

I den ekonomiska krisens spår får Europeiska Centralbanken större befogenheter - och den europeiska integrationen fortsätter.

Ja, vid EU:s toppmöte senare den här veckan ska stats- och regeringscheferna ta ställning till huvuddragen i Jacques de Larosière rapport om skärpt övervakning av de finansiella marknaderna i EU.

Förslagen innebär mer gemensam kontroll över de finansiella institutionerna och mer makt till ECB.

Dagens tre EU-kommittéer för harmonisering och tillsyn av bank-, försäkrings- och värdepappersmarknaderna är för svaga och bör få mer att säga till om, anser de Larosière.

Han föreslår också att en ny institution (European Systemic Council) ska inrättas under ECB. Den ska både varna när det sker avvikelser på marknaderna och få rätt att vidta åtgärder.

Kommissionen har redan ställt sig bakom förslagen - vilket presenteras i kommissionens rapport till toppmötet " Driving European Recovery":

" Regarding macro-prudential supervision, the Commission particularly welcomes the Group'sidea for a new European body, under the auspices of the ECB and involving the Commission and the Committees of European Supervisors, to gather and assess information on all risks to the sector as a whole, across all sectors of finance. Such a body would be well placed toidentify systemic risks at European level and issue risk warnings."

Förslagen innebär ingen omvälvande revolution - men leder trots allt till att det tas ytterligare några steg på vägen mot en mer EU-styrd finansiell marknad.

I det tysta fortsätter den europeiska integrationen, trots allt tal om motsatsen.