CAP ännu en gång2008-11-28

Frankrike ger inte upp. Principerna för EU:s jordbrukspolitik ska ligga fast - även efter 2013.

Idag träffas EU:s jordbruksministrar och på dagordningen står bl a en diskussion om framtidens
gemensamma jordbrukspolitik.

Det franska ordförandeskapet har presenterat ett underlag för diskussionen: How best prepare for the CAP of the future?

Där framgår med all önskvärd tydlighet att Frankrike - som vanligt - tänker slåss för att EU:s jordbrukspolitik också i framtiden ska bygga på principen om s k "gemenskapspreferens" - dvs en skyddad marknad för jordbruksprodukter.

Trots vissa förbättringar i den avslutade s k "hälsokontroll" som nyligen genomförts av CAP är striden om den gemensamma jordbrukspolitikens utformning med andra ord långt ifrån avslutad.

Sverige har - också som vanligt - en helt annan position.

I den kommenterade dagordningen inför dagens möte med EU:s jordbruksministrar verkar det som om Eskil Erlandsson tänker hålla hög svansföring under dagens möte.

Läs här:

" För Sverige är det av största betydelse att den långsiktiga inriktningen på de gemensamma utgifterna och inkomsterna behandlas parallellt i den bredare översynen av EU:s budget som ska genomföras under 2009.

Enskilda politikområden bör inte lyftas ut och behandlas separat
eftersom det skulle inverka negativt på budgetöversynens effektivitet och trovärdighet. Sverige bör därför motverka initiativ från ordförandeskapet att genom slutsatser låsa fast den långsiktiga inriktningen på jordbrukspolitiken.

Sverige anser att jordbrukssektorn bör avregleras, marknadsanpassas, vara efterfrågestyrd och att utgifterna för politiken ska minska kraftigt.

Marknadsstöd inklusive exportbidrag ska avskaffas snarast möjligt och senast 2013. Kvarvarande produktionskopplade stöd ska frikopplas senast 2013 och därefter fasas ut. Inom ramen för en totalt sett minskad jordbruksbudget och i dagens pelarstruktur inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör ett ökat relativt fokus läggas på landsbygdsåtgärder med tydliga gränsöverskridande externa effekter."

Det låter bra!

Frågan är förstås om Eskil Erlandsson verkligen tänker säga allt detta under dagens möte?

Och om Sverige vågar slåss för dessa fina principer nästa höst - som ordförande för EU?