Framväxande nationell EU-parlamentarism?2006-12-22

Statsvetaren Hans Hegeland försvarade sin intressanta avhandling \" Nationell EU-parlamentarism\" under en spännande disputation vid Lunds universitet förra veckan.

Det var ett sant nöje att lyssna på diskussionen mellan professor Sverker Gustavsson, som var opponent, och Hans Hegeland, som alltså försvarade sin avhandling i statsvetenskap.

Hans Hegelands omfattande empiriska avhandlingsmaterial visar att den svenska riksdagens behandling av EU-relaterade frågor har utvecklats under de tio år som Sverige har varit EU-medlem.

Från att i huvudsak ha behandlats som utrikes frågor( med en sluten diskussion som bl a syftar till konsensus bland en elit av riksdagens ledamöter) har EU-frågorna allt mer kommit att behandlas om inrikes frågor i riksdagen( öppnare, mindre inriktat mot konsensus, tydligare ansvarsutkrävande m m).

Sverker Gustavsson var imponerad av Hans Hegelands gedigna avhandling och hade inga sakliga invändningar eller kritiska synpunkter. Hans opposition inriktades istället på några principiella synpunkter och det han ansåg vara teoretiskt svagt underbyggda utgångspunkter för avhandlingsarbetet, bl a rörande begreppet parlamentarism.

Det blev en synnerligen givande och inspirerande diskussion där Hans Hegelands jordnära gedigna empiri mötte Sverker Gustavssons mer högtflygande teoretiska ansats.

Det var - dessutom - inte enbart en intressant akademisk debatt. Frågan om de folkvalda, nationella församlingarna i EU:s medlemsstater kan bidra till en fördjupad demokrati i EU är på många sätt en helt avgörande för unionens framtid.

Utan folklig förankring och möjlighet för medborgarna att utkräva politiskt ansvar för beslut som fattas i EU kommer gemenskapen antagligen så småningom att självdö.

Men hur ska samarbetet kunna förbli någorlunda effektivt om 25 nationella parlament ska säga sitt om allt som sker?

Se där ett femtioårigt europeiskt dilemma som inte har blivit mindre aktuellt utan tvärtom allt mer angeläget för EU att försöka lösa.

Hans Hegelands avhandling utges av Santérus förlag och kan beställas därifrån.