Rättssäkerhet, yttrandefrihet och terrorism2008-04-24

För en vecka sedan klubbade EU:s justitieministrar en lång rad nya EU-lagar som rör yttrandefrihet, rättssäkerhet och kamp mot terrorism. Det är faktiskt bedrövligt att detta sker utan offentlig debatt.

Justitieministrarna klubbade bl a förslaget som innebär att Europol blir en EU-myndighet, vilket innebär ytterligare ett litet steg på väg mot det EU-FIB som mycket få säger sig vilja ha - men som ändå växer fram.

Det finns förstås ett uppenbart behov av gränsöverskridande polisinsatser i EU, men varför blir det ingen politisk diskussion och granskning av vad polismyndighetens nya befogenheterna innebär? Det behövs.

Justitieministrarna kom också överens om att göra en del av Prümkonventionens regler till EU-lag och på dagordningen stod också ett tillägg till 2002 års rambeslut om bekämpande av terrorism.

Den nya ramlagen innebär att medlemsstaterna åtar sig att förbjuda offentlig uppmaning till terroristbrott, rekrytering och utbildning för terroristsyften.

Syftet sägs vara att hindra att modern informationsteknologi i allmänhet, och Internet i synnerhet, används för att rekrytera terrorister och sprida information om hur terroristdåd kan utföras.

Sverige protesterade inledningsvis mot den nya ramlagens skrivningar, men anser nu att hänsyn har tagits till Sveriges invändningar och att ramlagen inte krockar med svenska grundlagsbestämmelser rörande yttrandefrihet och tryckfrihet.

Och det får vi verkligen hoppas. Men det är ändå märkligt och sorgligt och ganska bedrövligt att det inte uppstår offentlig diskussion, ens när en lagstiftningsfråga i EU handlar om så centrala frågor som yttrandefrihetens och tryckfrihetens gränser.